Contact

josephineKennel van Titipec
Ed en Sissy Stuijt
Heerhugowaard

Voor informatie over pups kunt u bellen: Telefoon: 072-5711841

Email: kennel-titipec@hotmail.com

 

 

 

KOOPOVEREENKOMST

De ondergetekenden:

 1.   Naam:           A.W. Stuijt en F.R. Stuijt-Bos “KENNEL VAN TITIPEC”                                    Adres:          Jan Glijnisweg 1 A                            Postcode:           1703 RJ                                 Woonplaats:      Heerhugowaard

En

 1.  Naam:     ………………………………………………………………………..     Adres:  …………………………………………………  Postcode:           …………………Woonplaats: ……………………………………………………………………………….

In aanmerking nemende dat:

-        De verkoper eigenaar is van de hierna omschreven hond van het ras Chihuahua en te kennen geeft deze te willen verkopen.

-        De koper de hierna omschreven hond van het ras Chihuahau van de verkoper wil kopen voor de hierna te noemen koopsom.

-        De verkoper alle zorgvuldigheid in acht heeft genomen bij de totstandkoming van de gezondheid van de hond.

-        De koper en de verkoper de inhoud van hun overeenkomst en de daaruit eventueel voortvloeiende gevolgen wensen te regelen.

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

ARTIKEL 1: OMSCHRIJVING HOND

1.Het betreft de hond van het ras Chihuahua geboren uit:

a.    Naam vaderhond:  ……………………        N.H.S.B. Nummer:   …………………..                            Kleur: …………………………………………         Beharing:   ……………………………….

b.   Naam moederhond:  …………………         N.H.S.B. Nummer:……………………                           Kleur:  ………………………………………….         Beharing: ………………………………..

2.Omschrijving van de rashond, verder te noemen “de hond”.

Geboortedatum:     ……………….………          Geslacht:            …………………                            Naam                     ………………………………………………………………………………………..  Kleur:                     ………………………            Beharing:           ……..…………….              Chipnummer:         ……………………            N.H.S.B nr:        ……………………

Bijzondere kenmerken:                ………………………………………………………………………………………………………………

ARTIKEL 2: KOOP

 1. De verkoper verkoopt de hiervoor in artikel 1 lid 2 omschreven hond aan de verkoper voor de koopsom van  ..€………………………..Dit bedrag wordt door de koper bij de aflevering van de hond voldaan.
 2. De verkoper en de koper verklaren dat de hond tenminste negen weken oud is op de datum van overdracht van de verkoper aan de koper. De datum van de overdracht wordt vastgesteld op: …..
 3. Tot de hiervoor in artikel 2 lid2 genoemde datum van aflevering blijft de hond bij de verkoper en is voor diens rekening en risico.
 4. De koper en de verkoper constateren dat de hond geen uiterlijke waarneembare gebreken of afwijkingen heeft.
 5. De verkoper heeft bij de aflevering van de hond alle daarbij behorende bescheiden, zoals stamboom en het Dierenpaspoort voor gezelschapsdieren (vaccinatie boekje).

ARTIKEL 3: GEBRUIK / GARANTIE

 1. De koper verklaart de hond te kopen voor het gebruik als huishond.
 2.  De verkoper verklaart op grond van de kwalificatie van de ouderdieren, de hond in aanleg voor dit doel geschikt te achten.
 3. De verkoper garandeert dat de in artikel 1 vermelde gegevens van de hond en de ouderdieren juist zijn en geen gegevens onvermeld te hebben gelaten die voor de koper van belang zijn.

ARTIKEL 4: ONDERZOEKSPLICHT.

De verkoper heeft gezondheidsonderzoeken laten verrichten, omdat het Rasspecifieke Fokreglement van de rasvereniging voor de “Chihuahua”deze voorschrijft. (Patella Onderzoek E.G.C.N.)

ARTIKEL 5: ONTBINDING / SCHADEVERGOEDING

 1. De koper verplicht zich om binnen 3 weken na ontvangst van de hond, deze bij een dierenarts te laten onderzoeken op eventuele gebreken, die op dat moment waarneembaar zijn. Laat de koper dit na, dan kan hij/zij geen recht doen gelden op grond van de in dit artikel opgenomen schadevergoedingsregeling.
 2. Als zich bij de hond een aangeboren dan wel erfelijk gebrek openbaart of een aangeboren dan wel erfelijke gebrek door veterinair onderzoek wordt aangetoond, voordat de hond de leeftijd van twaalf maanden heeft bereikt, welk gebrek niet kon worden ontdekt bij het veterinair onderzoek als hiervoor bedoeld in artikel 5 lid 1 en het gebrek de hond voor een normaal gebruik als in artikel 3 lid 1 aangegeven blijvend ongeschikt maakt, kan de koper recht hebben op schadevergoeding als bedoeld in dit artikel. De koper moet dan het gebrek onverwijld, in elk geval binnen acht dagen na het ontdekken ervan, bij de verkoper door middel van een aangetekend schrijven melden.
 3. 3.      Indien de koper aanspraak wil maken op schadevergoeding en een beroep doet op het bepaalde in artikel 5 lid 1 dan wel artikel 5 lid 2 dient uit de door koper overlegde bewijsstukken te blijken dat hij zich terecht kan beroepen op schadevergoeding. De koper moet de aard en omvang van het geconstateerde gebrek, maar ook de noodzakelijkheid of wenselijkheid van het veterinair ingrijpen, aantonen aan de hand van een verklaring van een dierenarts die gespecialiseerd is in de diagnostiek van bedoelde gebreken. De koper verplicht zich de verkoper onmiddellijk van deze verklaring op de hoogte te stellen alvorens met een medische behandeling aan te vangen zoals bedoeld in artikel 5 lid 4.
 4. De kosten van medische behandeling worden door de verkoper vergoed tot een maximum van    €………… indien binnen een termijn van 12 maanden na de geboorte zich ernstige erfelijke gebreken bij de hond openbaren. Mochten zich binnen een termijn van 12 maanden na de geboorte, ondanks inachtneming van de zorgvuldigheidsvereisten, toch nog erfelijke afwijkingen openbaren, die zodanig ernstig zijn dat deze de kwaliteit van het leven bedreigen of zelfs onmogelijk maken en naar het oordeel van een dierenarts de gespecialiseerd is in de diagnostiek van bedoelde gebreken euthanasie dient plaats te vinden, zal door de verkoper na het bewijs van overlijden of na retourneren van de al dan niet overleden pup de totale koopsom (minus eventueel al vergoede behandelkosten) aan de koper worden terugbetaald. Met dien verstande dat de vergoeding niet meer zal bedragen dan de door de koper aan de verkoper betaalde koopsom. Een tweede mogelijkheid is dat de verkoper, een vervangende pup aan koper aanbiedt, met dien verstande, dat zowel koper als verkoper wederzijds tevreden zijn met de vervangende pup als mede met de termijn van levering van de vervangende pup.

ARTIKEL 6: VERZORGING VAN DE PUP

 1. De koper verklaart de hond goed te zullen verzorgen en daarbij zoveel mogelijk de (op)voedingsadviezen van de verkoper te zullen opvolgen.
 2. De koper verklaart te begrijpen dat met betrekking tot de gezondheid van de hond, in het bijzonder ten opzichte van de in dit ras voorkomende gezondheidsproblemen, een goede verzorging en juiste opvoeding noodzakelijk is.
 3. Een goede verzorging en opvoeding van de hond houdt onder andere in:
 • Een juiste soort van beweging, dat wil zeggen dat de opgroeiende hond niet overmatig mag en kan springen en/of wenden.
 • Een juiste hoeveelheid aan beweging, dat wil zeggen dat de opgroeiende hond niet mag worden blootgesteld aan overmatige lichamelijke inspanning en voldoende rust krijgt en dus de beweging op de leeftijd van de opgroeiende hond is afgestemd.
 • Dat voorkomen moet worden dat de hond zich moet bewegen op gladde vloeren, als mede het voorkomen van veelvuldig trappen lopen.
 • Een juiste voeding van de hond, dat wil zeggen dat zowel de hoeveelheid voeding als de kwaliteit van de voeding afgestemd moeten zijn op het specifieke hondenras.
 • Het voorkomen van overgewicht van de opgroeiende hond, omdat dit kan leiden tot gewrichtsproblemen.
 • Een juiste vorm van vachtverzorging waaronder onder meer wordt verstaan regelmatig borstelen, voorkomen van klit vorming, voorkomen en bestrijden van parasieten, e.d.
 • Voldoende medische zorg, waaronder begrepen de ontwormen en entingen conform het schema, zoals de dierenarts dit vermeldt in het Europese Dierenpaspoort.
 • 4. Als de koper tekort schiet in zijn/haar hiervoor in dit artikel genoemde verplichtingen, kan dit voor de verkoper een grond zijn de ontbinding van de overeenkomst te vorderen, dan wel reden zijn voor uitsluiting dan wel matiging van haar schadevergoedingsverplichting als bedoeld in artikel 5, wanneer het geconstateerde gebrek (mede) veroorzaakt of verergerd is door een ondeskundige behandeling c.q. het onthouden van voldoende zorg.

ARTIKEL 7: GESCHILLEN

 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Van deze overeenkomst afwijkende afspraken gelden tussen partijen slechts voor zover zij schriftelijk zijn overeengekomen

Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend op:

Datum  …………………………………                                 Plaats………………..…………                

De verkoper                                                                De koper

…………………………………………..                             …………………………………………..